fbpx

Nekter å sitte å se på ustelt verdensarv

Radio Rjukan16. september 201718min
mosebirkelandsbrua_7247

""Stefi og Trond Dahlen gir seg ikke. Nå har de bestemt seg for å få kommunen i tale rund vedlikehold i Verdensarvbyen Rjukan. De er lei av det de kaller ansvarsfraskrivelse, og er heller ikke redde for å legge seg ut med de som mener at ting ikke bør gjøres.

– Et bra tiltak av ordfører. Vi kommer vi, og det håper jeg mange av de som har respondert også gjør. Vi er ikke aleine, sier Trond Dahlen som har postet bilder til heftig debatt på facebook.
Når har han og kona Stefi, som startet det hele, fått selveste ordføreren ut på en søndag etter kirketid. Klokka 14 idag har den brave ordfører telkt å møte sytere og klagere i full offtentlighet på Birkelandsbrua, tydelig på at dette med byu vedlikehold brenner han også for.
Dahlen er spent på hvor mange som møter ordføreren på brua.

En av dem som møter opp er Birigit Løitegård. Hun har engasjert seg i tilsvarende saker, med blant annet bikkjedrittaksjon og hemmelig vindusvask på nattestid i sentrum.
– Dette er veldig smittsomt! Hvis kommunen lar ting forfalle, så blir det standarden. Om "alle" rydder, blir det standarden, sier Løitegård, som liker det som nå skjer.
– Så flott! Det var en god idé! Det var jo sånn denne gruppa startet, da vi plukket hundebæsj i Adminiparken for fem år siden. Bjørn Sverre var med. Det var det det handlet om, å ta spaden i egen hånd og å gjøre noe, ikke bare klage. Så vi sees på Birkelnadsbrua! Sier Birgit Løitegård.

Starten på denne historien var et 12 siders dokument fra 2014 med en rekke bilder, som Stefi Dahlen satte seg ned å lagde et par år etter at hun flyttet tilbake til sin barndoms by, Rjukan, mer enn ett år før verdensarvstatusen ble bekreftet. Da hadde det vært et uttalt mål for kommunen å havne på den berømte UNESCO-lista i flere år allerede.
24. april sendte hun brev til kommunen i god tro på at det ville bli tatt tak før sommersesongen.

Brevet inneholdt bilder fra innkjøringa til Rjukan, der det japanske lastebilvraket nede ved Strøm (som fortsatt står der) like før Rjukan var første bilde av 26 som ledsaget skrivet. Noen eksempler på godt arbeid, men mest kritikk av manglende vedlikehold som Dahlen mente det burde være lett å få gjort noe med i det hun kaller "en mulig vedensarvby"

""– Det snakkes mye om viktigheten av å få turistene til å bli flere dager og at de skal komme tilbake.
Da mener jeg det i tillegg til å ha attraksjoner og serviceinnstilt befolkning er viktig å ha en by som
fremstår som velholdt, ryddig og ordentlig. Jeg forsøker å komme med realistiske og gjennomførbare forslag til hva som kan gjøres med de forskjellige forholdene. En rekke av forslagene kan enkelt gjennomføres raskt dersom viljen er tilstede, skrev Dahlen i innledningen på sitt dokument.

Så viser hun til ugress i gater, forfalne enkeltbygninger, utseende på ubebodde vinduer, blomsterdekorering, gjengroing, overgrodde trær, villniss, dårlig sikt, rot og dårlig opprydning etter slått, døde busker, beplantning og menglende kommunalt vedlikehold rundt nærmiljøområder.
Alt i alt viste hun til flere konkrete eksempler som du kan se i hele dokumentet som er linket opp her.

""Hun oppfordret til å få det på plass før 17. mai – i 2014. 
Og det viser seg at Tinn kommune har bedre tålmodighet enn Stefi Dahlen.

Rådmannen og stab viste tidlig vilje til å ta tak, men resultatet ble heller magert.
Utifra korrespondansen kan det tyde på at kommuneledelsen og etater ikke helt har god dialog, eller mener det samme.

Stefi utfordret kommunen til å få med visitRjukan, handelsstandsforeningen, RNU, kulturkontor og Kunstforening sammen med enkeltforretninger, men har foreløpig ikke oppnådd så mye. 

Men en frustrert bildeserie med tittelen "Syt og klag" postet av Trond Dahlen, ikke helt uten inneforstått ironi over at man var forberedt på å få kritikk for uthenging og gapestokk, nummerert fra 1 til 7 på tre dager i facebookgruppa "Rjukan og Tinn inn i fremtida" fikk kjemperespons. En sak etter det første innlegget på Radio Rjukan, og nytt innlegg i facebookgruppa om Bikelandsbruas sjokkerende utseende fikk ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland til å reagere spontant med å invitere til dialog på Birkelandsbrua og en tur i byen med de som har sterke meninger.

Rådmann Rune lødøen har også limt inn sitt siste svarbrev til dahlen på facebook-gruppa.
Dahlen har tydeligvis fått kommuen på beina.

Vi gjengir her rådmannens svar i sin helhet:

Stefi Dahlen
Månaveien 22
3660 Rjukan

Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:
2017/3565-3 Rune Lødøen, tlf. 959 45 442
C50 13.09.2017

Henvendelse om vedlikehold av verdensarvbyen Rjukan
Det vises til dine henvendelser pr. epost av 30. juli og 3. august 2017 der du etterlyser oppfølging og svar på saker som ble tatt opp i 2014.

Det settes pris på det engasjementet du viser for byen din og kommunen deler mange av dine ønsker for en bedre bevarelse. Rådmannen undersøkte sakene du tok opp i 2014 og ga et svar på dette i epost av 27. juni 2014. Videre ble din henvendelse tatt opp i Samfunns- og miljøutvalget. Det ble også vist til et par vedtak i budsjettbehandlingen for 2014 – i desember 2013. Du hadde noen kommentarer og tilleggsspørsmål til dette svaret i en ny epost 5. august 2014. Dette ble som du nevner beklagligvis ikke besvart, formodentlig fordi vi ikke hadde noe vesentlig å tilføye på daværende tidspunkt.

Når du nå etterlyser svar oppfatter rådmannen det er fordi våre tilbakemeldinger ikke er blitt fulgt opp som forventet og at mange av de forholdene du påpekte i 2014 fremdeles ikke er tatt tak i. 

Det er teknisk enhet som har oppgaven med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur herunder det offentlige byrommet. Teknisk enhet har dyktige folk, men begrensede ressurser i form av mannskap og budsjettmidler. På grunn av utviklingen i kommuneøkonomien, bl.a med fallende kraftinntekter, har teknisk enhet fått sine budsjetter redusert. Dette gjør at enheten må prioritere oppgavene strengt til de mest presserende oppgaver som kommune har ansvar for. Dette vil ikke alltid samsvare med innbyggernes forventninger. I tillegg blir ofte kommunen tillagt ansvar som andre har – enten det er private eller næringsaktører – dette er områder som kommunen ikke uten videre kan påta seg og det vil heller ikke være riktig ressurbruk å avlaste andre for et ansvar som de faktisk har. Det kan riktignok være muligheter for å gi pålegg i medhold av lov, men dette viser seg å være meget tidkrevende saksbehandlingsprosesser. Slike vedtak er også vanskelige å gjennomføre dersom private eller næringsaktører ikke er innstilt på å rette seg etter slike pålegg.

Så til de konkrete sakene du ta opp.
Kommunestyret vedtok følgende i sak om budsjett 2014 – møtedato 12.12.2013:

«Forsøpling 
Det utarbeides en konkret handlingsplan for å kartlegge bilvrak, plastavfall o.l. som av miljøhensyn bør fjernes. Dette bør gjøres i god dialog med eiere og det bør vurderes om kommunen bør yte et bidrag praktisk og økonomisk i tilfeller som ikke omfattes av vrakpantordning. Samfunnsutvalget bes
rapportere til kommunestyret.

Gjengroing –
er etter hvert et problem mange steder i vår kommune, og man bør derfor skaffe oversikt over steder der det trengs å gjøre noe med problemet. En ber rådmannen skaffe oversikt og fremme forslag til tiltak.»

Oppfølging:

Forsøpling:
Det foreligger ikke en oppryddingsplan. 

Konkrete saker blir imidlertid fulgt opp fra planavdelingen, med befaringer, samtaler og evt. pålegg (sjeldent). Inntrykket er at situasjonen med forsøpling generelt sett har bedret seg, det største problemet nå er håndtering av byggeavfall. SMU bør ha fokus på avfallshåndteringen og rådmannen vil følge opp dette.

Gjengroing:
Dette er et tilbakevendende spørsmål etterhvert som vegetasjonen øker. Det er umulig å nå løse alle behov. Det har blitt foretatt rydding av enkeltpunkt ved jevne mellomrom (Maristien, langs Måna mm.
Pr. i dag står følgende punkt på prioriteringslista for rydding dvs. for å få frem utsiktslinjer til severdigheter i Tinn kommune som har grodd igjen:

– lia opp mot Rjukan sykehus og strekningen fra Våer og opp til første sving mot tunellen –
– møtelommene på fylkesveien opp mot tunellen (Maristien) 
– utsikten på veien fra Tinn Austbygde mot Hovin 
– strategiske steder opp Svinroiveien til Gaustablikk
– langs Tinnsjøvegen
– utsikten frå torget til Såheim kraftstasjon
Det skal henstilles til grunneiere ved aktuelt sted for å få frem siktlinjer. 
Det må avklares både med grunneiere og muligens fylkesmann før man gjør store inngrep for å sikre mangfold og beredskap opp mot vannføring/ras.

Man skal oppfordre grunneiere til å holde sine områder ryddige og med god utsikt til severdigheter.
Det er gjort avtale med Krossobanen og en geiteeier for se på mulighetene til å bruke geiter i Gvepseborgområdet høsten 2017 og sommersesongen 2018.
Utenom dette trengs det budsjettmidler til å gjennomføre aktuelle tiltak.

Statusrapporten fra 2017
Rådmannen har oversendt statusrapporten din fra 2017 til planavdeling og teknisk enhet som grunnlag for de prioriteringer de må gjør i forhold til sine vedlikeholdsplaner.

Med hilsen
Rune Lødøen
rådmann

Dokumenter mellom Stefi Dahlen og Tinn kommune:
Velkommen til Verdensarvbyen Rjukan (2014)
Mailer mellom Tinn kommune og Stefi Dahlen (2014)
Oppfølging av Velkommen til Verdensarvbyen Rjukan (2017)
Svarbrev fra rådmannen (2017)

Linker:
Rjukan og Tinn inn i framtida 

Tidligere Radio Rjukan-saker om byvedlikeholdet:
Storgata – en gate nesten ingen er glad i?
Tiltak skal gjøres etter Storgata-befaring
Tiltakene i Storgata igang
Kritiserer vedlikeholdet av nærmiljøområdet på Sportsplassen 
Ordføreren ber deg på mosedialog på Birkelandsbrua søndag

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia