fbpx

Budsjettforslaget for 2017 barberer kulturstøtte og høvler ned utgifter

Radio Rjukan16. november 201622min
torget1-raadhuset_5cf8

Nå starter politikernes arbeid med budsjettframlegget frem til det endelige budsjettet som blir behandlet i kommunestyret 19. desember 2016. 
Rådmannens budsjettforslag eble lagt ut i går ettermiddag, og blir lagt frem for orientering og vedtak i formannskapet 23. og 24. november 2016. 
Rådmannens forslag til budsjett er basert på økonomiplan 2017-2020, som ble vedtatt i kommunestyret juni 2016.

Resultatmålet er et årlig netto driftsresultat mellom 1,6 og 5 % av budsjettet som er på 372 millioner kroner, bortimot 56 m,illioner mindre enn for i år, og i tillegg er altså effekten av prisstigninger og lønnsøkninger lagt inn.
Samlet sett er kommunens driftsinntekter ca. 9,3 mill. kr. lavere enn økonomiplanens anslag.

Bortsett fra ostehøvelkutt, er det skolekutt og kutt overfor kultur, vedlikehold og idrett som er mest synlig i budsjettet.

Last ned budsjettet her

""Det mest dramatiske er nedleggelse av Miland skole (bildet), og Hovin skole, hvilket også betyr at de to bygdene mister det siste fellestilbudet de har til fordel for oppbygging av Atrå og Rjukan. 
Her er det reell politisk frykt for en ny Montessori-skole på Miland, noe som medfører redusert driftstilskudd for Tinn kommune.

Reduksjon av 15 sykehjemsplasser, og en tilpasset reduksjon på 1,5 millioner på baernehage er blant tiltakene.

Det blir også stopp på støtten til elevhybler for elever på Rjukan vgs, kutt i støtte til bussforbindelse for vgs-elever fra Vinje, og i støtten til Notodden flyplass.
Driftsmidlene til Rjukan Næringsutvikling kuttes med 20%.

Ellers er det frivillig virksomhet som vil oppleve størst innsparing. Det foreslås å kutte nesten 30% på støtte som gis fra ""kulturkontoret, ned fra 1,78 millioner til 1,25.
For å dekke inn utgifter kommunen har i forbindelse med arrangementsstøtte forslås det å tas betalt for tjenestene tilsvarende 100.000 kroner.
– Hvert arrangement som mottar tjenester fra kommunen må betale et mindre beløp (hvorav flere tjener gode penger), skriver rådmannen. Det er å anta at det vil koste å leie av benker, bord og toaletter til arrangementer, evt. at utkjøringen av disse vil koste noe. Det er de frivillige lagene og arrangørene som må betale. 

Det kan bli innført en form for halleie for voksne brukere.
Det står slik formulert i forslaget: Inntekter til reduksjon av driftskostnader ved innføring utleieavtale av idrettshaller 350 000, skriver rådmannen. Forslaget er å ta betalt for voksenidrett. 

Ellers foreslås det å spare 175 0000 på å fjerne ordningen med sommervikarer som tar hånd om oppgaver som plen og kantklipping på veier, parker, idrettsanlegg og stell av blomsterbed o.l.
Et annet tiltak erå redusere temperatur i rommene i kommunale bygg med 1 grad. 
– For hver grad du senker innetemperaturen sparer du ca. 5 prosent av energikostnadene til oppvarming, skriver rådmannen. en innspareing på 300.000 kroner i strømutgifter.

Det er også et forslag å fjerne støtte til frivillige (Lions for vedlikehold av Månastien) og veilag (Hjerdalen, Spjeldset og Sandsetdalen for vegvedlikehold). Et innsparinghspotensiale på 250 000, ved at teknisk må selv ta ansvar for opprydding og vedlikehold langs Måna, og innføre streng overtidskontroll og redusert bruk av overtid for brøyting, strøing, gatefeiing og vedlikehold etc. 

I dag bruker kommunen ca. 650 000 på lagerleie diverse utstyr, sand, sivilforsvaret etc. Kommunestyret
har bedt om at samlokalisering av lagerkapasiteten for å spare 200 000.

Støtte hybler for elever ved Rjukan vgs blir tatt bort fra skoleåret 2017/18.
Det bevilges ikke transportstøtte for elever fra Vest Telemark på Rjukan videregående skole fra skoleåret 2017/18.

I Økonomiplanen (ØP) ble det forutsatt at kommunale avgifter og betalinger skal øke med 2 % utover prisstigning dvs. med 4,5 %.
Det er lagt inn følgende endringer av kommunale avgifter fra 1.1.2017:
• Renovasjon – ingen økning
• Avløp – øker med 2,5 % (prisjustering)
• Vann – øker med 2,5 % (prisjustering)
• Slam – øker med 26,7 %
Dette gir en gjennomsnittlig økning i kommunale avgifter på 4,5 %.
Andre inntekter øker med 4,5 % der slik prisøkning er mulig.

De mest betydlige forslagene i budsjettet for 2017 er følgende:
– Budsjettet forutsetter nedleggelse av Hovin og Miland skoler fra skoleåret 2017/18.
– Det legges ned 15 sykehjemsplasser i 2017.
– Ikke lovpålagte ytelser til eksterne reduseres med 3 mill. kr. i 2017.
– Det foretas driftsreduksjoner på teknisk enhet som vil medføre økte utgifter for eksterne som ønsker å benytte teknisk enhet f.eks i arrangementer.

Rådmannens forslag i budsjettet for 2017 er følgende:
For å få budsjettbalanse er det foretatt nedskjæringer i form av et flatt kutt på 2,5 % i enhetenes andre utgifter
utenom lønn (ostehøvelprinsippet).
Eksterne ytelser som ikke er lovpålagte og som får kutt i budsjettet:
Nye arbeidsplasser – rådgivning/juridisk bistand: -250 000 til 0
Byen og Fjellet – Fjellbussen: -22 000 til 350 000
Tilskudd til Notodden Flyplass: -100 000 0
Verdensarvkoordinator: -200 000 til 800 000
Landbrukstilskudd:  -500 000 til 500 000
Hybler Rjukan vgs -600 000 til 0
Kulturtilskudd: -528 000 til 1 250 000
Kommunalt boligtilskudd: -600 000 0

Til tross for disse tiltakene oppnås ikke målet om 3 % netto driftsresultat i 2017, driftsresultatet blir på 1,67 % i rådmannens forslag som er noe lavere enn vedtaket i økonomiplanen (1,76 %).

Kommunens lånegjeld øker til 317 mill. kr. i 2017. Finansutgiftene øker dermed noe.
Rådmannens budsjettforslag ser da slik ut:

Rådmannen/rådmannsteamets strategiske mål er bl.a. å sørge for:
• effektivitet (ledelse, innovasjon og endring, organisasjonsmodell, bemanningstilpasninger, delegering, IKT,
digitalisering, rammestyring, kostnadseffektivitet, kort tjenestevei, kompetanseutvikling og trening)
• service- og serviceutvikling (kultur, holdninger, IKT, samarbeid, informasjon)
• kvalitet (tjeneste- og servicerklæringer, leveransegaranti, kvalitetssikring, vurdere verktøy, beslutning nær
bruker, stimulere til brukermedvirkning, ”bench-marking”)
• samfunnsutvikling (næringsutvikling, skape nye arbeidsplasser, satse på reiseliv, utvikle mulighetene for verdensarvstatusen, Tinn som den gode boplass, omdømme, beredskapsarbeidet)

Rådmannen/rådmannsteamets budsjett holder seg innenfor rammeforutsetningene for 2017. Det gjøres ingen endringer i bemanningen på rådmannskontoret, men større andel av totalbudsjettet går til lønn og poster til andre utgifter er redusert noe. Dette anses som uproblematisk utfra dagens drift.

Overføringene til Rjukan Næringsutvikling AS (RNu) reduseres med kr. 670 000 til kr. 3 320 000 til betaling av ytelser som Rjukan næringsutvikling AS utfører for Tinn kommune i henhold til oppdragsavtale.

Reduksjonen kommer av at prosjektstilling knyttet til reiseliv ikke videreføres.
Tinn kommune ble omstillingskommune i 2015 og får overført midler fra fylkeskommunen til omstillingsarbeidet.
Styret for Rjukan Næringsutvikling AS er omstillingsstyre og RNu har fått oppdraget med omstillingsarbeidet. Omstillingsmidlene blir overført til RNu.
Arbeidet med å skaffe private aktører til drift ved Rjukan sykehus er overført til RNu.

Det avsettes kr. 1 300 000 til vedlikehold av møtesalene på Torget 1 (formannskapssalen og kommunestyresalen) og
oppgradering av digitalt utstyr i møterommene på Torget 1 og 2.

Det gjøres ingen endringer i bemanningen, men innsparingene medfører reduksjon i øvrige driftsutgifter. I praksis betyr det at en større andel av budsjettet går til lønn og mindre til øvrig drift. 

Reduksjon av driftsrammer barnehager: 1 500 000
Tinn har i dag fem barnehager med til sammen 204 barn: Bøen, Dale Bakhus, Furuheim, Skibakkesletta og Øverland.
Det er 16 avdelinger og ca. 70 ansatte. I tillegg kommer 8 barn i Hovin barnehage, som er en del av Hovin skole og
barnehage. I tillegg kommer støttepedagoger som er knyttet til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp.
Som følge av nedgangen i barnetall, ble Ingolf barnehage med to avdelinger, lagt ned i august 2015 og en avdeling i
Bøen Barnehage (fra 4 til tre avdelinger) fra 1.08.2016. Det er gjennomført bemanningstilpasning i Enhet for barnehage
i 2015 og fra 1.08.2016. I 2016 ble bemanningen redusert med ca tre årsverk – seks ansatte ble helt eller delvis sagt opp. Vesletun barnehage er privat barnehage. Denne skal behandles på lik linje med de kommunale når det beregnes offentlig støtte. Regnskap og barnetall i 2015 er grunnlag for tilskudd i 2017.
Tinn kommune er pålagt å ha et barnehagetilbud til alle barn som fyller ett år innen den 31.08. 

Skolenes samlede nettoramme for 2017 er kr. 66 842 000.
Det er en reduksjon på ca 2 % fra 2016. Utgifter til skoleskyss og elever i andre kommuner er økt tilsvarende lønns- og prisvekst. Reduksjonen på skolenes budsjett blir tatt på å redusere lønnsutgifter. Lønnsbudsjettene ligger på samme nivå som det opprinnelige budsjettet i 2016.
Tinn kommune har følgende skoler: Atrå barne- og ungdomsskole (203), Hovin (5), Miland (43), Rjukan barneskole
(241) og Rjukan ungdomsskole (137). Dette er 11 færre elever skoleåret 2016/17 enn i 2015/16. I tillegg kommer Voksenopplæringen med ca. 150 deltakere.

Det har vært en reduksjon i elevtalla i grunnskolen de siste fem åra på ca. 44 elever. Grunnen er generell elevtallsnedgang, men også oppstart av Montessoriskolen med ungdomstrinn. Elevtallet vil i følge prognosene synke eller stabilisere seg på dagens nivå. 

Det er i budsjett 2017 forutsatt en reduksjon på 3 mill i tillegg til den generelle innsparingen. I 2018 er det forutsatt en
innsparing på 6 mill. Det utgjør ca 10 lærerstillinger på helårsbasis. I 2017 er innsparingen på tre mill tatt på hele tjenesteområdet.
Det er ikke mulig i 2018. For skoleåret 2017/2018 blir det nødvendig å kutte ca 10 lærerstillinger for å kunne
oppnå rammene satt i økonomiplanen. For å få dette til, må en velge å kutte ned på alle enheter eller foreta strukturendring, eller styrke skolenes budsjett med sum som skal til for å opprettholde dagens rammer.

1) Ostehøvelprinsippet
I budsjettet ligger det en forutsetning at skolene ligger på samme nivå som i det opprinnelige budsjettet for 2016. Det vil
si at en får en reell nedgang i forhold til lønns- og prisutvikling Ved å foreta kutt forholdsmessig på alle enheter innenfor
skole, vil det utgjøre kutt på ca 10 lærerstillinger (tatt ut fra lærerlønn 625 000 inkl). Et kutt på 6 millioner.
2) Endring av struktur
Det er lagt inn en forutsetning i budsjettet at Hovin skole legges ned og elevene flytter til Atrå. I 2017 er det anslått innsparing på ca 500 000 med helårseffekt på ca 1,3 mill. Argumentene er at dette er tiltak som må til for å sikre ressursbruk som er best mulig for elevene i hele kommunen. 
Ved å legge ned Miland skole og Hovin skole (ikke barnehage) vil en få en innsparing på ca 3 mill i 2017 og ca 6 mill i
2018. Miland skole har i 2016 et budsjett på ca. 6 mill. kr. og skoledelen i Hovin på ca. 1,6 mill.
3) Økte rammer
Øke rammene tilsvarende kostnader for dagens skolestruktur og drift, eventuelt med noe reduksjon av rammene i forhold til elevtall og behov. Dette vil da utgjøre ca 3 mill i 2017 og ca 6 mill i 2018.
4. Endring av skolestruktur
Hovin skole har i dag fem elever (1. – 3. klasse). To elever som sogner til skolen går på skole i Atrå og en i Gransherad. Dette er begrunnet med at det pedagogiske tilbudet ikke er tilfredsstillende når det blir så få elever. Neste år blir det to elever i 1. klasse – til sammen 7 elever (prognosene er en økning av elevtall til ca 15 i perioden frem til 2020). Elevene i Hovin har per i dag et forsvarlig tilbud, men ut fra pedagogiske vurderinger bør skolen legges ned og elevene få et tilbud i Atrå. Barnehagen bør da overføres til Enhet for barnehage.
Utfordringer er lang skolevei for de minste i Hovin. Hvis nedleggelse, må en vurdere å kjøpe skoleplass i Notodden for
dem som bor lengst mot øst i Hovin (eventuelt også for dem som jobber i Kongsberg/Notodden). Tinn kommune har
avtale med Notodden om pris på skoleplass – kr. 40 000 per år.

Miland skole har i dag 43 elever. Det er dette skoleåret 31 elever på småskoletrinnet og 12 elever på mellomtrinnet.
Elevene på Miland skole har i dag et forsvarlig tilbud. De vil også få et godt tilbud ved Atrå barne- og ungdomsskole
eller på Rjukan. Det forutsettes da at elevene vil fordele seg på Rjukan og Atrå.
Miland skole har i dag godt kvalifiserte lærere. Det vil være til beste for flere elever om den ressursen ble fordelt på de
største skolene.

– Ostehøvelprinsippet bør ikke benyttes da det vil svekke ressursene i hele undervisningssektoren. Det kan gå med et
nødskrik i 2017, men med de forutsetninger som ligger om ytterligere nedskjæringer i ØP fra 2018 er en slik løsning
urealistisk på sikt, skriver rådmannen.

Skatteanslaget forventes å ligge på samme realnivå som i 2016.
Eiendomsskatten for kraftanleggene går nominelt ned med ca. 10,6 mill. kr. i forhold til 2016. Dette betyr i
realiteten en realnedgang på ca. 12,8 mill. kroner.
Lavere kraftpriser gjør at kommunens konsesjonskraftsinntekter går ned nominelt med 1,6 mill. kr. Utbytte fra Tinn Energi økes med 2,5 mill. kr. og settes 7,5 mill. kr. i 2017.

Noen av tilpasningene til nettorammene er gjort ved å foreslå økt brukerbetaling utover vanlig prisstigning og det som
ligger i økonomiplanen. Dette gir økte driftsinntekter som alternativ til ytterligere kutt i tjenestene.
Kommunen trenger flere inntekter for å opprettholde driften.

De kommunale avgiftene i Tinn spesielt lave, og det er grenser for hva en kan velte over av utgifter på kommunens innbyggere. Inntektene fra brukerbetalingene og kommunale avgifter øker i gjennomsnitt med 4,5 % fra 2016, dvs. 2,0 % utover prisstigning. Dette gir en merinntekt på ca. 1,6 mill. kr. i forhold til en justering med prisstigning, og i tråd med det økonomiplanen la opp til.

Linker:
Last ned budsjettet her
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia