fbpx

Begjærer tilsynssak mot Sykehuset Telemark

Radio Rjukan12. februar 201514min
rjukansykehus2_2845

– Nå har det fra Tinn kommune sin side, fra politiske partier i Tinn og enkeltpersoner gjort en rekke forsøk på å få belyst konsekvensene av Utviklingsplanen 2014-2016 som gjennomføres i raskere tempo en fastsatt og uten at forutsetningene for å lykkes er tilstede, sier Ingar Hovden, som forøvig er leder av Tinn kommunes Kontrollutvalg. 
– Stortingets flertall ønsker ikke å gripe inn i sykehussaken med detaljstyring fordi foretaksloven hindrer dette.Helseministeren og regjering ønsket ikke å gripe inn. Det største opposisjonspartiet,AP, vil heller ikke gripe inn.
Konsekvensene er det bare pasienter, pårørende og ansatte i Tinn og Øvre-Telemark som merker daglig.
Spørsmålet blir hvem som kan ta og har ansvar?
Det spør Ingar Hovden seg, og gjør noe med det.

I henvendelsen trekker han franm de ulike episoder som er rapportert, og s om blir bagatellisert i media av ledelsen ved Sykehuset Telemark og Klinikk Rjukan-Notodden.
Hovden stiller så mange spørsmål rundt det som er skjedd

– Vi vet at vi inntil videre må leve med Notodden Sykehus som vårt nærmeste sykehus med akuttfunksjon. Hvor lenge vet vi ikke. Da er jeg opptatt at det tilbudet som gis er best mulig og at kvaliteten og pasiensikkerheten er minst like god som den har vært ved Rjukan Sykehus. Den eneste instansen som er igjen og som jeg håper vil se på den situasjonen vi opplever er Statens Helsetilsyn. Jeg har derfor gjort denne henvendelsen idag til Fylkesmannen som er 1.linje representanten for Helsetilsynet ,sier Hovden.

Her gjengis hele henvendelsen til Fylkesmannen:
Fylkesmannen i Telemark
Postboks 2603
3702 SKIEN

Begjæring om opprettelse av tilsynsak ved Sykehuset Telemark HF avd. Notodden Sykehus.

I medhold av lov om helsetilsyn og spesialhelsetjenesteloven ber jeg om at Statens Helsetilsyn snarest gjennomfører et tilsyn ved Sykehuset Telemark HF avd. Notodden Sykehus.Det amodes om at tilsynet skjer både som uanmeldte og meldte tilsyn over et gitt tidsrom slik at avvik kan avdekkes.Det bes også intervjuet utskrevene pasienter om deres opplevelser av transport til, behandling og utskrivning/oppfølging etter opphold ved sykehuset.Jeg er svært bekymret for de forhold som mange pasienter og pårørende opplever ved Notodden sykehus som en konsekvens av gjennomføringen av Utviklingsplanen 2014-2016.Jeg mener at Utviklingsplanen 2014-2016 kan sette pasienter liv og helse i stor fare.Kvaliteten og pasientsikkerheten bør undersøkes.

Bakgrunn
Sykehuset Telemark HF vedtok i styremøte i mai 2014 Utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF.Utviklingsplanen ble også behandlet i RF Helse-Sør Øst for så stadfestet av helseminister Høie 17.6.2014
Utgangspunktet for Utviklingsplanen 2014-2016 var/er Sykehuset Telemark HF sin økonomiske sitasjon. I et møte med Tinn kommunestyret, juni 2013, informerte ledelsen ves Sykehuset Telemark HF om at foretaket måtte spare inntil 150 mill (2013-kroner). Av dette måtte Rjukan sykehus spare ca 10 mill av et totalbudsjett ca.85 mill. Rjukan Sykehus har ingen stedlig ledelse, men fjernledes fra administrasjon ved Notodden sykehus. På dette tidspunktet var det en rød/grønn regjering som i sin regjeringserkæring klart hadde sagt at ingen lokalsykehus skulle nedlegges. Tinn kommune og ansatte ved sykehuset på Rjukan var innstilt på at dette skulle man løse også denne gangen. Rjukan sykehus har vært i en kontinuerlig omstillingsprosess de siste 40 årene.

Høsten 2013 fikk vi et regjeringskifte og den blå/blå regjeringen åpnet for nedleggelser av lokalsykehus begrunnet med kvalitet og pasientsikkerhet. Jeg registrerte da at Sykehuset Telemark HF endret sin argumentasjon og begrunnelse i sitt arbeid med Utviklingsplanen 2014-2016 slik at denne samsvarte med den blå/blå regjeringen sin regjeringsplattform.
Jeg vil påstå at det fortsatt er Sykhuset Telemark HF sin økonomi som ligger til grunn for Utviklingsplanen 2014-2016 og vedtaket om nedleggelse av Rjukan Sykehus. Dette bekreftes bl.a i dagen Rjukan Arbeiderblad 11/2 hvor styremedlem sier at besparelser ved nedleggelse på Rjukan og Kragerø skulle gå til å dekke lånekostnader for en utbygging ved TSS i Skien.
Etter en relativt tvilsom prosess, hvor det synes som om konklusjonen var bestemt på forhånd, ble konsekvensen at Rjukan sykehus skal nedlegges 20.6.2015. Det vises spesielt til til Tinn kommunes høringsvar og Fylkesmannen i Telemark sitt høringsvar til Utviklingsplanen. Det vises også til andre innsendte høringsvar.Hovedlinjene i høringene er en sterk bekymring over beredskapen i Tinn og Øvre Telemark, spørsmålstegn ved Utviklingsplanen 2014-2016 sitt tallmateriale og prosesser samt konsekvensen og gjennomføringsplanen i Utviklingsplanen 2014-2016.

Kort om Tinn kommune sitt forhold til Rjukan Sykehus:
Tinn kommune har lokalisert sin legevakt og noen re-hab plasser til Rjukan Sykehus. Dette samarbeidet har fungert glimrende i mange år. Tinn kommune "bruker" ca. 10 mill til kjøp av disse tjenestene ved Rjukan Sykehus. Rjukan Sykehus er et svært viktig lokalsykehus for Tinn kommune og Øvre-Telemark.Innbyggere i Tinn, Vinje og Tokke er det naturlige pasientgrunnlaget. I tilegg kommer alle tilreisende 40 000-50 000 gjester, hytteturister m.m i store deler av året med de aktiviteter disse bedriver som gir et behov for helesetjenester ved sykehuset. Tinn og Vinje er to av Norges største hyttekommuner. Akuttfunksjonen; det å kunne gi livreddende og stabiliserende førstehjelp før transport il høyere enhet, er svært viktig for beredskapen og tryggheten til innbyggere og turister i Tinn og Øvre-Telemark.

Konsekvenser av Utviklingsplanen 2014-2016.
Jeg stiller følgende spørsmål basert på pasientopplevde fakta, eller historier fortalt gjennom lokalaviser, fylkesaviser eller NRK Telemark.
Utviklingsplanen 2014-2016 satte en del forutsetninger bl.a en opprustning og utvidelse av sengeposter ved Notodden sykehus. Konsekvensen vi registerer er at dette ikke er gjennomført. Signalene jeg hører og får fra personer som har vært ved Notodden sykehus, er at enkeltmanns rom er omgjort til dobbeltrom. Dobbeltrom er omgjort til 4-sengsrom. 4-sengsrom er omgjort til 6-sengs rom. I tillegg kommer signaler om økt antall kooridorpasienter ved Notodden sykehus.
– Har alle pasienter tilgang til alarmsnor?
– Hvor mange pasienter må dele toalett/dusj i hver avdeling /etasje? Ventetid/personlig hygiene?
– Hva med smittevern?
– Er Notodden sykehus bemannet til å ta seg av økt antall pasienter?
– Er 16-17 timer ventetid på CT-undersøkelse ved sprukken hovedpulsåre akseptabelt? (se Varden 15.12.2014 Artikkel om Helge Songe.)
– Er 3 døgn ventetid på kneoperasjon ved alvorlig skade akseptabelt? (se innslag NRK Telemark med pasient Magnhild Spånem.)
– Er det akseptablet pasient med lårbeinsbrudd/operasjon, dame rundt 80, sendes hjem til bopel til Rjukan dagen etter operasjon. Tilbys re-habplass ved Hjartdal sykehjem i nabokommune, men velger naturligvis å reise hjem til Tinn. Det fantes visstnok ledig kapasitet ved Rjukan Sykehus!
– Er det akseptabelt at responstid og transporvei til Notodden sykehus og akuttfunksjon, øker?
– Er det aksepabelt at man iverksetter en slik Utviklingsplan uten at forutsettningene for at denne skal lykkes er tilstede og oppfylt?
– Oppfyller byggningsmassen de brannkrav som gjelder for et høyrisikobygg? Jmf utarbeide tilsynsrapporter fra Notodden Brannvesen 2014. Er disse funn/pålegg lukket?
– Blir pasienter skrevet ut for tidlig pga. kapasitetsproblemer?
– Hvordan opplever de ansatte ved Notodden Sykehus sin arbeidssitasjon?
– Hvordan opplever pasienter og pårørende situasjonen ved Notodden Sykehus?
– Er kvaliteten og pasientsikkerheten godt nok ivaretatt ved Notodden Sykehus?
– Hvem har ansvaret for at tjeneste er så gode som mulig og hvem skal kvalitetssikre dette?
– Hvordan kan virkelighetsoppfattningen være så forskjellig for ledelsen ved Sykehuset Telemark HF Notodden/Rjukan og hva de ansatte rapporteter å gir yttrykk for? Det vises til allmannamøter referert i fylkesaviser og lokalaviser.
– Er den prehospitale akuttjenesten som nå erstatter dagens akuttfunksjonen ved Rjukan Sykehus god nok? Transporttid? Gyldne time? Helikoptertransport/Væravhengig?
– Mener Helsetilsynet at det er forsvarlig at man iveksetter denne type Utviklingsplaner uten at det foreligger tilstrekkelige kvalitetssikrede konsekvensanalyser?
– Og videre at Utviklingsplanen 2014-2016 iverksettes uten at de forutsetninger som planen bygger på er tilstede?
– Kan Helsetilsynet bekrefte at ca. 80 % av pasienter kan behandles ved et lokalsykehus?
– Kan Helsetilsynet bekrefte kvaliteten ved Rjukan Sykehus sett i forhold til nasjonale målekriterier?

Konklusjon:
Jeg mener at konsekvensene og gjennomføringen av Utviklingsplanen 2014-2016 avdekker og synliggjør at kvaliteten og pasientsikkerheten ikke er slik den bør være. Det var ikke utarbeidet noen konsekvensanalyse til Utviklingsplanen 2014-2016 noe jeg mener vi nå får erfare. Pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenstene ved Sykehuset i Telemark har rett å slett blitt dårligere.
Tinn kommune, politiske partier i Tinn og Vinje og enkeltpersoner har gjenntatte ganger gjort henvendelser til Stortinget for å få belyst den utviklingen vi nå erfarer. Svaret som blir gitt er at ansvaret ligger hos helseministeren og i det enkelte helseforetak. Rådet er å be Statens helsetilsyn grundig granske situasjonen ved Sykehuset Telemark HF avd. Notodden.
Jeg har også gjort henvendelser til Riksrevisjonen for å få disse til å se på hele prosessen rundt Utviklingsplanen 2014-2016 m.m. uten at disse har engasjet seg.
Jeg forutsetter at Fylkesmannen og Helsetilsynet har merket seg reportrasjer og leserinnlegg i fylkesaviser og lokalaviser knyttet til sykehussaken i Telemark. Jeg frykter det må skje en svært alvorlig ulykke med uante konsekvenser før man ser at det er totalt meningsløst å legge ned Rjukan Sykehus.

Jeg ber Fylkesmannen i Telemark be Statens Helsetilsyn om å gjennomføre et tilsyn ved Sykehuset Telemark avd. Notodden.

mvh
Ingar Hovden

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia