fbpx

Politikerne kritisk til samfunnshussaken

Radio Rjukan15. september 201710min

 

    

Orientering om investeringsprosjektet «Atrå ungdomsskole»

Innledning:
Denne orienteringen baserer seg på det arbeidet og kunnskapen styringsgruppen for investeringsprosjektet Atrå barne- og ungdomsskole har konkludert med. De byggfagtekniske og økonomiske utredningene er hentet fra rapporter til firmaet ÅF Consult. 

Mandatet til styringsgruppen ble gitt av kommunestyre i sak PS 26/17 (utdrag):

"Det oppnevnes en politisk/administrativ styringsgruppe som skal realisere den delen av kommunestyrevedtaket PS 20/15, om å bygge en ny ungdomsskoledel ved Atrå barne- og ungdomsskole, innenfor de gitte økonomiske rammer som er satt for prosjektet.
Samfunnshuset skal ikke inkluderes i bygget, men holdes orientert om byggeprosjektet, rundt de forhold som reelt angår samfunnshuset.
Styringsgruppa skal søke å bruke den kunnskap som allerede er jobbet frem i rom- og funksjonsprogram, og teknisk program for utarbeidelse av et nytt konkurransegrunnlag."

Hovedformålet med prosjektet er å realisere en ny ungdomsskoledel inntil i en eksisterende barneskole, og gjøre det til en funksjonell 1-10 skole. Det er viktig at administrasjonsdelen er sentralt plassert i 1-10 skolen. Samfunnshusets funksjon er et tillegg til hovedformålet til prosjektet.

Styringsgruppen er enstemmig i sin konklusjon når vi informerer om følgende:
–    Man ser ingen mulighet for å levere på kommunestyres vedtak om å holde samfunnshuset utenfor byggeprosjektet, innenfor rammen til prosjektet
–    Rammen på 98 mill. kr fra Tinn kommune + 4 mill. kr i miljøtilskudd fra Miljødirektoratet sitt Klimasatsprogram er ikke nok for å realisere et funksjonelt skolebygg
–    Estimert tilleggssum for prosjektet på å rehabilitere samfunnshuset er 68 mill kr 
–    Estimert tilleggssum for prosjektet på å bygge nytt samfunnshus er 30 mill kr 
–    Styringsgruppen anbefaler kommunestyre å bygge et samfunnshus som er integrert i en 1-10 skole.
–    Det legges frem en politisk sak om disse punktene til kommunestyre 5.oktober

Begrunnelse:
Styringsgruppen så behovet for å få en oversikt over den byggetekniske tilstanden til samfunnshuset og kartlegge de estimerte kostnadene for Tinn kommune for oppfylle kommunestyres vedtak om å beholde samfunnshuset som et eget bygg utenfor byggingen av ny ungdomsskoledel ved 1-10 skolen, Atrå barne- og ungdomsskole.  

Det er sett på muligheten for å beholde eksisterende samfunnshus kombinert med rivning av ungdomsskole og svømmehall. Man har tatt for seg tekniske utfordringer og økonomiske betraktninger rundt å beholde samfunnshuset.  Det er videre sett på nødvendige investeringskostnader, fremtidige drift- og vedlikeholdskostnader og vurdere livsløpskostnadene (LCC) for samfunnshuset.

Teknisk og konstruksjonsmessig er tilstanden til samfunnshuset passert teknisk levetid og det anbefales ikke å beholde bygget slik det er i dag . 

Det differensieres mellom en minimums- og en anbefalt løsning for å holde samfunnshuset som et selvstendig bygg.

Minimumsløsningen baserer seg på ønsket om å beholde samfunnshuset med minst mulig inngrep ved rivning av ungdomsskolen og svømmehallen. Denne løsningen forutsetter at alle tekniske installasjoner som omfattes samfunnshuset kan flyttes på fra ungdomsskoledelen og inn i samfunnshuset. Kostandene ved minimumsløsningen er estimert til 3,9 mill. kr.  

Minimumsløsningen er ikke anbefalt fra styringsgruppen sin side, da den ikke ansees som realistisk gjennomførbar. Løsningen tar ikke innover seg at teknisk utstyr som skal flyttes har passert sin forventa levetid i drift. Den tar heller ikke innover seg kostnadene ved byggetekniske oppgraderingsbehov som er i samfunnshuset.

Gitt av undersøkelsene som sier at de tekniske- og de konstruksjonsmessige tilstandene til samfunnshuset har passert sin tekniske levetid, vil det være behov for en totalrehabilitering i et tidsrom kortere enn 10 år. Minimumsløsningen uten å ta hensyn til dette vil være billig i dag, men gir Tinn kommune et betydelig investeringsbehov i løpet av relativt kort tid. 

Beregningene viser at en totalrehabilitering av samfunnshuset beløper seg til ca 68 mill kr . Å rive, for så å bygge nytt samfunnshus er estimert til 30 mill kr . Ingen av disse summene er tatt høyde for i prosjektet ved å bygge en ny ungdomsskoledel i ved Atrå barne- og ungdomsskole.

Konsekvenser av å beholde samfunnshuset slik det er i dag, uten total-rehabilitering:
–    Utnyttelsen av tomten – Blir relativt låst
–    Tilknytning – Til andre deler av ny ungdomsskole blir låst: Ny ungdomsskole må iht. brannkrav enten ligge inntil samfunnshus (brannvegg eller full sprinkles) eller 8 meter unna
–    Arealeffektivitet – Blir dårlig fordi man sitter igjen med en del rom man ikke egentlig trenger
–    Fleksibilitet – Bruk av storsal og kjøkken til arrangementer som store selskaper, konserter, eksamensavvikling osv. begrenses. Salen er ikke dimensjonert for 250 elever
–    Fremtidsrettet – Utvidelsesmuligheten for flere bygg reduseres eller forhindres 
–    Innemiljø – Det er ikke tilfredsstillende inneklima og bygget består av mange materialer som bør saneres.
–    Kostnader – Tinn kommune vil måtte betale forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostander (FDV-kostnader) for arealer som står tomme eller ikke har noen funksjon, i tillegg til at en dårlig byggkonstruksjon trekker energiforbruket opp.

Økonomiske rammer for prosjektet:
Innsamlet bransjestatestikk og egne erfaringer om arealpriser for dette byggeprosjektet i Tinn, viser at ikke er realistisk å kunne bygge en ny ungdomsskole innenfor de økonomiske rammer som kommunestyre har vedtatt for prosjektet . 

Dersom kommunestyre fortsatt ønsker å beholde samfunnshuset som et selvstendig bygg, bør man ta stilling til og bevilge penger til enten rehabilitering eller et nytt bygg. 

Styringsgruppens anbefalinger:
Tinn kommunestyre bør se på en løsning hvor samfunnshuset blir integrert i skolebygget.

For å realisere et funksjonelt skolebygg bør Tinn kommunestyre oppfinansiere prosjektet slik at rammene står i stil til markedspris.

Styringsgruppen bør gis et nytt mandat som står i samsvar med en realistisk økonomisk og teknisk løsning, for en funksjonell 1-10 skole med et integrert samfunnshus.

Prosessen videre:
Dette er en informasjon og et tidlig varsel til kommunestyre på at styringsgruppen ikke klarer å levere på det mandatet vi er gitt. Det legges opp til at saken legges frem for politisk behandling i kommunestyremøte 5.oktober 2017. 

Styret i samfunnshuset er invitert til informasjons- og drøftingsmøter om denne informasjonen henholdsvis 18 og 25. september 2017.

Det er lagt opp til et folkemøte i Atrå samfunnshus 25.september hvor denne informasjon vil bli gitt og drøftet. 

Styringsgruppa i investeringsprosjektet Atrå barne- og ungdomsskole:
Finn-Arild Bystrøm, kommunalsjef samfunn og leder for styringsgruppen
Gertrud Lien, kommunalsjef kultur og oppvekst
Kjersti Lindtvedt, rektor Atrå barne- og ungdomsskole
Flemming Gilhauge, representant for Sp
Ragnar Gunleiksrud, representant for Sp
Jan Olaf Opsahl, representant for Ap
 

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia