fbpx

– Ikke høye administrasjonskostnader i Tinn sammenlignet med andre kommuner

Radio Rjukan15. desember 20165min
torget12-medtraer_43d1

Rådmannen har fremlagt notatet etter at det ble klart at politikerne må finne penger for å dekke inn fredningen av skolestrukturen i Tinn.

Det er et tøft budsjettår for Tinn kommune, som har hatt høye ekstrautgifter som følge av sviktende kraftskatteinntekter og høy satsing på kommunale tjenester etter at Rjukan sykehus ble nedlagt av Sykehuset Telemark HF, noe som medfører direkte økte kostnader for Tinn kommune.

I notatet er rådmannen opptatt av at Tinn kommune har lave administrasjonskostnader i forhold til kommunene man sammenlignes med i det som kalles kommunegruppe 12 i KOSTRA-systemet.

Derimot er andre administrative kostnader høye. Ca. 60 % av de administrative kostnadene utenom lønn er knyttet til IKT og drift av administrasjonsbygninger, og kostnadene blir i følge rådmannen høye fordi Tinn generelt har høyt aktivitetsnivå og mange ansatte, noe som igjen fører til høyere utgifter til bedriftshelsetjeneste, lisenser, forsikringer o.l.
Når det gjelder utgifter til lønn ligger tinn kommune godt an i forhold til dem man sammenligner med. 

Fra innledningen til notatet kan vi lese i rådmannens egne ord:
"- Det er reist spørsmål om administrasjonskostnadane i Tinn kommune basert på samanlikningar med andre kommunar (KOSTRA rapporteringer). Det blir framhalde at Tinn kommune har betydleg større administrasjon enn samanliknbare kommunar og dermed betydleg høgre kostnadar enn det som er normalt, skriver rådammen i notatet.

– Det blir vidare hevda at Tinn kommune kan spare inntil 12 mill. kr. pr. år ved å tilpasse talet på leiarar i kommunen til gjennomsnittet i kommunegruppe 12 som Tinn er plassert i. Vi skal sjølvsagt ha stort fokus på administrativ organisering med sikte på å drive kommunen så effektivt som råd. Kostnadsnivået i administrasjonen må ned i åra som kjem på same måte som det må på andre tenesteområder. På den andre sida trengs det tilstekkeleg leiing dersom ein skal makte å gjennomføre nødvendige omstillingar og endringar, skriver Lødøen.

– Rådmannen vil i dette notatet gjere ei analyse av dei kommunale administrasjonskostnadane for å ha eit faktagrunnlag for diskusjonen om den kommunale administrasjonen. I analysa vert det teke utgangspunkt i sist kjende KOSTRA statistikk basert på rekneskapstal for 2015.

Hovudpunka i analysa er: Tinn er av kommunane i kommunegruppe 12. Små kommunar har vanskar med å ta ut stordriftsfordelar knytt til administrasjon. Dei minste kommunane i kommunegruppe 12 har betydleg høgare administrasjonsutgifter enn dei store kommunane og enn gjennomsnittet i kommunegruppa. Fleire av disse små kommunane har administrasjonsutgifter pr. innbyggar på linje med Tinn.
Då Tinn kommune har som mål å fortsetje som eigen kommune i framtida vil ein måtte rekne med at administrasjonsutgiftene her vil ligge høgare enn i kommunane med størst innbyggjartal og i forhold til gjennomsnittet i gruppa."

I notatet er det lagt ved senrale KOSTRA-sammenligningstall.

Link til Kostratallene (PDF til nedlasting)

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia