fbpx

Kommunebudsjettet 2024

Radio Rjukan8. november 202310min
kkommstyr5

Tinn kommunes budsjett for 2024 har foreløpig ikke skapt mye debatt. Måten det ble delvis presentert på for et samlet kommunestyret uten mulighet for debatt, men med muligheter for egne neddykk i tallene vil likevel føre til politiske debatter på kammerset i partiene og hos posisjonen.

Kommuneledelsen er åpne på at man ikke er ferdig fordi man har fortsatt detaljer å legge inn, og med en helt ny kommuneadministrasjon har man jobbet på høytrykk for å skape et best mulig bilde av situasjonen og for å gi politikerne det samme. Man ikke har ikke ferdige budsjettall, men det nye webbaserte systemet Framsikt skal bidra til at oversiktligheten er bedre for alle, og hindre at muligheten for at noen tall i budsjettet forsvinner før politisk behandling.

Her er det RA har funnet ut så langt i budsjettet, som altså mangler investeringer rundt det nye helsehuset og en ny flerbrukshall, men som har andre ting som er foreløpig lagt inn før politisk behandling.

Budsjettet er på 857,9 millioner med 799 millioner i driftsutgifter. 40,7 millioner er renteutgifter, og 262 millioner er avdrag på lån. Lønns- og prisvekst siste år utgjør hele 35 millioner.

Resultat

Netto driftsresultat i 2024 er i budsjettet satt til 48 millioner, dvs 5,6 % av driftsinntektene. (Dette var 5,4% og 40,75 mill i 2023.)

Budsjettet er omregnet til 2024-kroner på bakgrunn av forventet prisstigning, og dagens drift er konsekvensjustert ved hjelp av et veiet gjennomsnitt av forventet lønns- og prisvekst i kommunal sektor (defaltor). I statsbudsjettet for 2024 anslås en deflator på 4,3 prosent med 4,9 på lønn og 3,4 på pris. (I årene 2025-27 har en benyttet en deflator på 3,0 %.)

Kommunedektøren skriver:

– Basert på Norges Banks siste renteprognoser er det lagt til økte renter, med forventning om en foreløpig rentetopp i 2024, og deretter vil den kommunale lånerenten forventes å stabilisere seg på et nivå omkring 4,2 %.

– Det er lokalt en viss uro over at avtalen med Aker Horizon representerer en risiko for kommunen. Siden avtalen, av konkurransemessige hensyn, er unntatt offentlighet kan ikke kommunedirektøren være tydelig på eventuell risiko utover å melde at kommunen med avtalen vil være sikret en inntekt, minst, på tilsvarende nivå som før 2020, skriver KIli.

Investeringer

Totalt er det i budsjettforslaget foreslått å investere over 260 millioner kroner fordelt på store og små prosjekter i 2024 der kommunedirektørens fokus er å styrke Rjukan og Tinns bostedsattraktivitet.

 • 65 millioner til rehabilitering av kommunalt VA-nett (Hovedsaklig VA-entreprise 3-5 på Ingolfsland.)
 • 3 millioner til oppgradering av Storgata
 • 1,3 millioner til oppgradering av Rjukan Kino bl.a. med ny digital fremviser.
 • Samlet ca. 1 million kroner til kjøp av toalettvogner og nytt telt for å legge til rette for gjennomføring av arrangementer.
 • 4 millioner kroner (totalt 16 millioner kroner i planperioden) for oppgradering av kommunale bygg.
 • 5 millioner kroner til nødvendig tiltak i Rjukanbadet.
 • Ca. 6 millioner kroner for å styrke attraktiviteten ute i bygdene, inkl. VA-infrastruktur i Atrå for 4 millioner gjennom treårsperiode.
 • Helsehus og Flerbrukshall er ikke lagt inn med investeringer i 2024.

Avgifter

Kommunale avgifter får ikke så stor utvikling neste år som i årene som kommer, slik det er lagt fram i økonomiplanen for 2024-28. Det skal RA behandle i egen sak.

 • Renovasjon økes med 8,3 prosent (Øker med 414 kroner fra årsgebyr kr. 4.978 til 5.392 inkl. mva. Opprinnelig satt til 6.028,- i økonomiplanen, men ny mottaksstasjon er ikke prosjektert ferdig ennå.)
 • Feieavgift økes med 3 prosent (Øker med 12 kroner fra årsgebyr kr. 374 til 386 inkl. mva. (Som tidligere satt i økonomiplanen.)
 • Vann, avløp og kloakkavgift økes ikke i 2024, men får store økninger i 2025-28.
 • Årsavgiftene for private planer, bygg- og delingssaker og oppmåling økes ikke i 2024.
 • Hima Seafood får årsavgift for den nye avløpsledningen med ca. 4 millioner.
 • Økonomiplanen forutsetter at kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer fra 2025, og at eiendomsskatten knyttet til verker og bruk fases ut i 2024.
 • Reduksjon i barnehage satsene er lagt inn ihht. statsbudsjettet (reduksjon i makssatsene for foreldrebetaling i barnehagen). Gratis barnehage for 3. barn i barnehagen, gratis deltidsplass i SFO for 2. trinn er lagt inn.

Samlet kommunalgebyrendring blir da 1,6% for 2024. (De økte med 19,9% fra 2022 til 2023, til snittsummen 25.806 inkl. mva i året. Den øker til 26.232 i årlig gebyr)

Styrking av administrasjon

På driftssida anbefaler kommunedirektøren å styrke kapasiteten på plansida med økt bemanninga for gi kommunen mulighet til å revidere kommunens arealplan, som er fra 1999. Heri ligger kommunedelplan Rjukan, det som kalles sentrumsplan, samt masterplan for Gaustaområdet. Gjennom dette skal det legges til rette for nye etableringer og ytterligere vekst. Styrket bemanning vil også bidra til å styrke det kommunale klimaarbeidet og styrke gjennomføring og rydde i det kommunale planarbeidet.

Levekår og samfunn får økt rammene sine med 10 millioner kroner utover det som lå i økonomiplanen, pluss at det har fått 6,5 millioner kroner ekstra med begrunnelse i demografiendringer. Det blir flere eldre og større behov i det tjenesteområdet.

Tjenesteområde Samfunn har fått økt rammene sine med 14 millioner kroner utover det som lå i økonomiplanen fra juni.

 • 1 ny stilling på økonomiavdelingen. (Tidligere vedtatt, men ikke finansiert.)
 • Satt av midler til taksering av næringseiendommer i 2024 for å få eiendomsskatt på alle næringseiendommer
 • Midler til stillinger i Tinngate 24 (Tidligere vedtatt, men ikke finansiert.)
 • Ny feierstilling.
 • Det er kompensert for prisveksten og renteøkningen.

Tilskudd til eksterne

 • Tinn kirkelige fellesråd får økt rammene med 241.000 fra 2023 til 6,34 millioner.
 • RNU Drift får økt rammen for drift med 250.000 til 3,57 millioner.
 • Det er ikke satt av penger til RNU-omsøkte Sirkulære Rjukan (500.000,-) og til skredvurdering gondolbane (300.000,-)
 • NIAs faste driftstilskudd på 2,3 millioner er ikke lagt inn, heller ikke deres omsøkte prosjektering av «flerbrukssenter» på Rjukan eller søknad til tegningsarkiv, mens infrastruktur Vemork-Rjukan er lagt inn med det samme som ifjor 350.000,- noe som er 150.000,- mindre enn omsøkt. Omsøkt 1 million til Tinn Museum er inne samt 500.000 til Rjukanbanen halvparten av det omsøkte.
 • VisitRjukan turistkontordrift er økt med 100.000 til 1,8 mill. Omsøkt markedsstøtte på 3,5 mill. er satt på det samme som i 2023, 500,000,-
 • Fjellbussen er økt med 70.000 til 400.000 som omsøkt.
 • Pålagt revisjon og kontrollutvalg er økt med 101.000 til 1,43 mill.
 • Kongsbergregionen IKT er økt med 1,08 mill. til 9 mill.
 • Krossobanen er inne med 1 million som omsøkt og som i 2023.
 • Rjukan Idrett er lagt inn med en økning på 50.000 til 850.000, 50.000 mindre enn omsøkt.
 • Overføring av kommunale sendinger på Radio Rjukan på 70.000 er ikke lagt inn med foreløpig begrunnelse om manglende søknad.
 • Haukeliveien 30.000 er ikke lagt inn med begrunnet i manglende søknad.
 • Rjukan og Tinn Røde Kors er lagt inn med en økning på 10.000 til 60.000 som omsøkt.
 • Tjenester fra Arena Kompetanse på 220.000 skal dekkes av budsjett for teknisk og levekår.
 • Driftstilskudd for strøm på Bjørn Myres Plass 32.000 skal dekkes av kulturbudsjettet.
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep Telemark (SMISO) driftsstøtte på 33.300 skal dekkes av levekår.

RA tar forbehold om feil i oversikten.

Her kan du lese fram til tallene selv i Framsikt.

Radio Rjukan

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia