fbpx

To alternativer til Svadde-plan

Radio Rjukan4. januar 20246min
alternativer Svadde

Kommunedelplanområdet for Svadde industriområde strekker seg fra Øyankrysset i øst til og med Bjørn Myhres plass i vest. I nord avgrenses planområdet av elva Måna, mens det i sør avgrenses av høyspentlinje i fjellsida. Industriområdet ble etablert på 1960-tallet og er gradvis bygget ut over tid, med flere nyetableringer de siste årene.

Området eies og drives av private interesser og Rjukan næringsutvikling. Gjeldende kommunedelplan for Rjukan er fra 1998, men Svaddeområdet omfattes også av en eldre reguleringsplan fra 1991.

Hovedpunktene i planprogrammet er arealutnyttelse for eksisterende og nye virksomheter, samfunnssikkerhet og byggegrunn, veg og logistikk og utnyttelse av naturressurser – som grunnvann. I tillegg sier vedtaket at spørsmålet om gondolbane mellom Rjukan og Gaustaområdet bør avklares i plansaken, og at industri/næringsområdet utvidet noe mot øst.

Det kom inn åtte innspill til varslingen og høringen av planprogrammet, og det har vært avholdt flere dialogmøter med næringsaktører og grunneiere på Svadde, der planforslaget er blitt presentert og det har vært åpent for tilbakemeldinger.

En av hovedutfordringene med planarbeidet er å gjøre industriområdet mer arealeffektivt. Veisystemet i planområdet er til dels uoversiktlig, med stor variasjon i vegbredder og utforming av veger. Svaddevegen – på folkemunne kalt «Flystripa», er både gjennomfartsvei og adkomstvei for virksomhetene i området, inkludert varelevering. Tilnavnet «Flystripa» er gitt av at veien er opptil 20 meter bred, helt flat og rett over en strekke på 600 meter.

Brua over Grosetåe i øst er problematisk smal for tungtransport gjennom området og utgjør en propp, mens Flystripa vurderes å være unødvendig bred. Parallelt med Flystripa, inn mot fjellskråningen, ligger restene av en eldre vei som omtales gamle Svaddeveg eller Øyan. Denne veien er i dag strengt for gjennomkjøring og til dels gjengrodd.

For gående og syklende er det etablert en gang/sykkelvei langs Svaddeveien fra Bjørkhaug og fram til Bjørn Myhres plass, som fortsetter videre som turvei langs Måna. Det er i dag ikke tilrettelagt for myke trafikanter innenfor industriområdet.

Planforslaget legges fram i to ulike alternativer. I tråd med forslaget til ny kommunedelplan, foreslår reguleringsplanen to alternative arealformål for den østre delen av planområdet.

Alternativ 1 tilrettelegger for økt næringsareal, mens alternativ 2 avsetter arealene til Reiseliv og turisme (gondolbane/skiløype). Planforslaget foreslår alternative måter å utforme vegsystemene innenfor planområdet.

De to alternativene tar på ulik måte sikte på å utvikle et mer rasjonelt vegsystem – både med tanke på dagens bruk av området og framtidig utviklingspotensial, bedre trafikksikkerheten og ivareta interessene til grunneiere og brukere i området.

Felles for begge alternativene er det at «Flystripa» strammes opp fra nærmere 20 meters bredde til 6 meter, med fortau på 2,75 meters bredde på nordsida, og at brua over Grosetåe utvides til to kjørefelt. Etablert turveg langs Måna er regulert som turveg i to adskilte strekninger, avbrutt av ny kjøreveg rundt det som i planen er kalt Selco-bygget – altså fra tida da det var plastbåtproduksjon der.

Gangvegsystemet er noe ulikt utformet i alternativene. Sønstaul gård reguleres til næringsformål, mens boliger langs Svineroivegen og Øyan 1 reguleres til boligformål.

I sin konklusjon anbefaler kommunedirektøren at forslaget til reguleringsplan for Svadde industriområde legges ut på høring og offentlig ettersyn i to alternativer. Det understrekes at plankartets endelige utforming kan bli satt sammen av elementer fra hvert av de to planforslagene. Da kommunedirektøren mener det også bør vurderes løsninger som ikke inngår i noen av alternativene.

  • Bare veger som er en del av gjennomfartsåren gjennom industriområdet (SKV 2 og SKV5) får status som offentlig kjøreveg.
  • Tilførselsveger som gir adkomst til industrieiendommer klassifiseres som felles privat kjøreveg.
  • En eventuell gjenåpning av Øyan-vegen SKV7 får status som Offentlig kjøreveg – beredskapsvei.
  • Turveg langs Måna (GT1 og GT2) utformes som en egen, sammenhengende vegtrasé, separat fra kjørevegen, evt. tiltak i elvebredden.
  • Det tas inn i rekkefølgebestemmelsene at turveg langs Måna opparbeides og ferdigstilles før ny kjøreveg.
  • Gang sykkelveg langs Svaddevegen forbi Idrettsanlegget Bjørn Myhres plass videreføres og forlenges gjennom turdraget.
  • På innsiden av gang/sykkelveg, beholdes arealformålet turdrag med formål å utgjøre en tiltalende grøntsone.
  • Det vurderes å regulere fortau eller gang/sykkelveg.
  • Dersom bruken og arealdisponeringen innenfor idrettsanlegget endres (Bjørn Myhres plass), skal det sikres arealer til en tverrgående gang/sykkelvegforbindelse mellom idrettsanlegget og næringsområdet.
  • Eventuelt behov for parkering langs Flystripa vurderes.

Forslagene vil snart bli sendt ut på høring, og da ønsker man innspill fra alle berørte parter, for en endelig utforming av planen.

Radio Rjukan er lokalradioen for Tinn og Hjartdal kommuner, og har siden 1. september 1987 gitt deg lokale nyheter og lokale innslag fra Rjukan, Tinn og omegn.

Ansvarlig redaktør: Ole Jon Tveito

Radio Rjukan etterlever pressens etiske regler administrert av NPF.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) –
Vær Varsomplakaten (VVP).

Radio Rjukan

NO 984 755 961 MVA

Såheimsvegen 30, 3660 Rjukan

Postboks 4, 3661 Rjukan

post@radiorjukan.no

35 08 24 20

Bingotelefon: 35 08 24 24

Redaktør: 93 00 40 93

Radio Rjukan sender på FM.

FM 93,8 – 104,1 – 105,0 – 106,5 – 107,0

Facebook


Copyright © Radio Rjukan ASAlt materiale er kopirettslig beskyttet og ikke tillatt kopiert uten avtale.Utviklet av Fairmedia